Przejdź do treści
slajder1
Slider4
Slider9
Slider12
Slider13
1
2
7
4
8
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://sp-rudnamala.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • Na stronie można zmieniać rozmiar tekstu.
  • Na stronie można zmieniać kontrasty.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-31

Data aktualizacji deklaracji: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

E-mail osoby kontaktowej: sp_rudnamala@glogow-mlp.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: +48 17 789 72 70

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej

Adres organu odwoławczego: Rudna Mała 345 36-054 Mrowla

Adres e-mail organu odwoławczego: sp_rudnamala@glogow-mlp.pl

Telefon organu odwoławczego: +48 17 78972 70

Dostępność architektoniczna

1. Istnieją dwa dostępne wejścia do budynku szkoły - wejście główne do szkoły oraz wejście przez oddział przedszkolny. Na terenie szkoły jest parking z brakiem wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

2. Szkoła ma 2 kondygnacje - parter i I piętro. Poszczególne kondygnacje połączone są schodami, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind.

3. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

140431