Przejdź do treści
slajder1
Slider4
Slider9
Slider12
Slider13
1
2
7
4
8
Przejdź do stopki

Samorząd Uczniowski

Treść


Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024
 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
mgr Cecylia Furman, mgr Marzena Jasińska
 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
Filip Grodecki kl. VIII
 

Z-ca przewodniczącej:
Maja Sieracka kl. VI
 

Członkowie:
(w skład zarządu wchodzą między innymi wszyscy przewodniczący klas IV – VIII):

Maksymilian Terpin kl. IV
Jan Pliś kl. V
Juliusz Trześniowski kl. VI
Jakub Tomaka kl. VII
Gabriela Sarna kl. VIII

 

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 • 1
 1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
 • na szczeblu klas – samorządy klasowe,
 • na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.
 1. Prezydium składa się z następujących funkcji:
 • przewodniczący samorządu,
 • zastępca przewodniczącego,
 • skarbnik,
 • sekretarz,
 • członkowie prezydium.
 1. Prezydium wybierane jest przez ogół uczniów poprzez wyłanianie 2 przedstawicieli klas 4 – 8 na zebraniach klasowych, a następnie głosowanie tajne, równe i powszechne ogółu uczniów z klas 4 – 8.
 2. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 4. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez poszczególnych kandydatów.
 5. Poszczególne stanowiska prezydium obsadzane są zgodnie z ilością uzyskanych głosów.
 6. Kadencja prezydium trwa rok.
 7. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 8. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 9. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 10. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 • 2
 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 1. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
 1. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,
 2. przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 1. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
 1. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
 2. wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
 3. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 3
 1. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 2. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 3. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 4. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.
 • 4
 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
działającego przy Szkole Podstawowej w Rudnej Małej
na rok szkolny 2023/2024

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak aby ta praca stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

miesiąc

zadania i sposób realizacji

osoby odpowiedzialne

Wrzesień

 1. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.
 2. Kampania wyborcza do SU
 3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 4. Obchodów Dnia Chłopaka -30.09. Najserdeczniejsze życzenia od dziewcząt.

Opiekun SU

Wychowawcy

Opiekun SU

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 1. Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły.
 2. Przygotowanie występu z okazji Dnia Nauczyciela.
 3. Udział w akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” – zbiórka zniczy, przekazanie zniczy do siedziby TVP Rzeszów.
 4. Pamiętamy o zmarłych – odwiedzenie grobów nauczycieli, żołnierzy i uczennicy.

Opiekun SU

Opiekun SU

Opiekun SU

 

wychowawcy

kl. VII i VIII

Listopad

 1. Udział w obchodach Święta Niepodległości. Przygotowanie uroczystej akademii.
 2. Pomoc w organizowaniu klasowych Andrzejek
 3. Organizacja Niebieskiego Marszu we współpracy z UNICEF

Opiekunowie  SU,

Opiekunowie  SU, wychowawcy klas I - III

 

Grudzień

 1. Szkoła pełna Mikołajów - 6 grudnia , ubieramy się na czerwono, zakładamy czapki św. Mikołaja - kto przyjdzie w czapce Mikołaja- nie będzie tego dnia pytany i nie będzie pisał niezapowiedzianej kartkówki!
 2. To Ty bądź naszym  św. Mikołajem – akcja charytatywna na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci
 3. Mikołajkowe spotkania z książką – 6 grudnia - Samorząd Uczniowski czyta dzieciom klas najmłodszych i przedszkolakom  najpiękniejsze baśnie.
 4. Boże Narodzenie - wigilie klasowe; udział w przygotowaniu świątecznego wystroju korytarzy.  

Opiekunowie  SU,

 

Opiekunowie  SU,

Marzena Wiśniewska

 

Opiekunowie  SU,

 

Styczeń

 1. Bal karnawałowy  - pomoc w organizacji balu.
 2. Podsumowanie pracy SU w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.

Opiekun SU

 

Luty

 1. Dzień Bezpiecznego Internetu- pogadanki z uczniami na lekcjach wychowawczych oraz na lekcjach informatyki.
 2. Poczta Walentynkowa - 14 lutego ubierz coś czerwonego- nie będziesz pytany,  roznoszenie walentynek.
 3. 20 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 • przeprowadzenie szkolnego dyktanda
 • poprawność językowa na co dzień
 • łamańce językowe
 • promowanie polskiej literatury młodzieżowej

Opiekunowie  SU,

 

Wychowawcy klas, nauczyciele informatyki

 

Opiekunowie  SU,

Opiekunowie  SU,

 

Marzec

 

 1. Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich dziewczynek i kobiet.
 2. Przywitanie wiosny
 • ubieramy się na zielono - kto przyjdzie tak ubrany - nie będzie pytany
 • zabawy i quizy na temat wiosny
 • topienie Marzanny.

Opiekun SU

 

 

 

Kwiecień

 1. Życzenia Wielkanocne.
 2. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi oraz Dzień Zdrowego Żywienia
 • Pogadanki na temat ekologii
 • Wykonanie plakatów o tematyce ekologicznej
 • Gry i zabawy związane ze zdrowym żywieniem
 • Konkurencje sportowe

Opiekun SU

 

Opiekun SU,

Justyna Kosmala

 

Maj

 1. Obchody Dnia Konstytucji – dekoracja klas.
 2. Dzień Matki – portret mojej Mamy, wiersz dla Mamy - konkurs szkolny, gazetki szkolne

Opiekun SU

 

 

Czerwiec

 1. Włączenie się w obchody Dnia Dziecka i Dnia Sportu.
 2. Bezpieczne wakacje- pogadanki w klasach.
 3. Współudział w pożegnaniu klas ósmych.
 4. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2023/2024.

Opiekun SU

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Marzena Jasińska, Cecylia Furman

157948