Przejdź do treści
slajder1
Slider4
Slider9
Slider12
Slider13
1
2
7
4
8
Przejdź do stopki

Rada Rodziców

Treść

 

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Rudnej Małej
w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodniczący – Karolina Rząsa
Zastępca – Agnieszka Trybus
Skarbnik – Iwona Dworak
Sekretarz – Ewelina Bachórz
Członkowie – Skała Sylwia, Grodeca Katarzyna, Jeż Monika, Styka Katarzyna, Trybus Agnieszka, Michalska Ilona, Jeż Edyta, Chmaj Magdalena, Dworak Iwona, Bachórz Ewelina, Rząsa Karolina, Drzał Karolina, Wołoszyn-Jamróz Ilona, Szafran Justyna, Czarny Joanna
Komisja Rewizyjna - Aleksandra Kmiecik, Ireneusz Pliś, Ilona Jamróz

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ MAŁEJ

Załącznik do Statutu Szkoły

I PODSTAWA PRAWNA

Paragraf 1
Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej działa na podstawie:
1. Art. 53,54 Ustawy o SYSTEMIE OŚWIATY z dn. 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami;
2. Niniejszego regulaminu.


II ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Paragraf 2
Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem reprezentującym rodziców współpracujących z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.

Paragraf 3
Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów.

Paragraf 4
1. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły, jest współorganizatorem uroczystości szkolnych.
2. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrektora szkoły, instytucji pozaszkolnych.
Reprezentuje opinie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole.

Paragraf 5
Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy i rocznego planu wpływów i wydatków.

III ZADANIA I CELE

Paragraf 6
1. Współdziała w programowaniu pracy szkoły.
2. Podejmuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych dla szkoły.
3. Organizuje działalność na rzecz podnoszenia kultury.
4. Współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi w środowisku.

IV ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

Paragraf 7
1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani przez rodziców uczniów poszczególnych klas podczas zebrania ogólnego rodziców.
Spośród wybranych rodziców na pierwszym spotkaniu konstytuuje się Rada Rodziców.
Dwójki Klasowe wybierane są na pierwszym zebraniu klasowym spośród rodziców danej klasy.
2. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w swoich pracach także inne osoby po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
3. W posiedzeniu Rady Rodziców oraz jej organów udział bierze dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora.
4. Przy podejmowaniu uchwał głos dyrektora szkoły oraz innych osób zaproszonych do współpracy jest głosem doradczym.

Paragraf 8
Rada Rodziców wyraża swoje zdanie w formie uchwał. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy zapewnieniu uczestnictwa w głosowaniu więcej niż połowy członków Rady Rodziców.

Paragraf 9
Skład Rady Rodziców w każdym roku może być uzupełniany o osoby zgłaszające akces do współpracy z  poszczególnych klas  na miejsce rodziców uczniów kończących naukę w szkole lub rezygnujących z pracy w RR.


V WŁADZE I ORGANY RADY RODZICÓW

Paragraf 10
1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera:
– Przewodniczącego Rady Rodziców;
– Zastępcę, sekretarza, skarbnika;
– Komisję Rewizyjną;
– członków (przedstawicieli klas).
2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się wg potrzeb.

Paragraf 11
Przewodniczący (zastępca) Rady Rodziców organizuje pracę Rady Rodziców i jego prezydium oraz reprezentuje Radę Rodziców przed dyrekcją szkoły, organem nadzorującym oraz na zewnątrz szkoły.

Paragraf 12
1. Ustala się skład komisji Rewizyjnej w liczbie trzech osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie realizacji uchwał zgodnie z prawem gromadzenia i wydatkowania funduszów Rady Rodziców, prawidłowej gospodarki majątkowej Rady Rodziców.

VI FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Paragraf 13
1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na poprawę bazy materialnej szkoły oraz służyć wspomaganiu procesu dydaktycznego, a także innych wydatków związanych z bieżącymi potrzebami szkoły.
2. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym wydatków.
3. Odstępstwa od zatwierdzonego planu wydatków mogą być wyjątkowo dokonane na podstawie uchwały Rady Rodziców po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły.
4. Wydatki Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Rodziców i opinii dyrektora szkoły, o ile wynikają one z potrzeb szkoły.
5. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane przez skarbnika Rady Rodziców pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły pod względem formalnym.
6. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej z napisem:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rudnej Małej, 36-054 Mrowla

VII SZCZEGÓŁOWE ZADANIA ORGANÓW RADY RODZICÓW

Zadaniem Dwójek Klasowych rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:
– dostosowanie zadań do konkretnych potrzeb klasy wyrażonych przez rodziców, uczniów i nauczycieli,
– współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu pracy,
– współdziałanie z przewodniczącym i Radą Rodziców w celu realizacji zadań  o charakterze ogólnoszkolnym,
– zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeby,
– zbieranie składek z poszczególnych klas i dokonywanie wpłat skarbnikowi Rady Rodziców

Zadaniem przewodniczącego i zastępcy jest kierowanie całokształtem prac, a w  szczególności:
– opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły,
– współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączanie ich do  realizacji planu pracy,
– zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,
– określenie zakresu zadań dla poszczególnych członków Rady Rodziców i Dwójek Klasowych,
– kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą,
– przekazywanie opinii i postulatów dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej,
– reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

Zadaniem sekretarza jest:
– prowadzenie książki protokołów,
– prowadzenie korespondencji.

Zadaniem skarbnika jest:
– prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
– kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
– kontrolowanie działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę,
– składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskiem pokontrolnymi.

Inne uprawnienia Rady Rodziców:
– ma wgląd w szkolny zestaw programów,
– z innymi organami szkoły może  wnioskować do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole (par. 1 ust. 4 RSS),
– ma prawo otrzymać raport o jakości pracy szkoły,
– opiniuje program wychowawczy szkoły,
– przedstawia opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

Zadaniem Dwójek Klasowych rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:
– dostosowanie zadań do konkretnych potrzeb klasy wyrażonych przez rodziców, uczniów i nauczycieli,
– współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu pracy,
– współdziałanie z przewodniczącym i Radą Rodziców w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym,
– zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeby,
– zbieranie składek z poszczególnych klas i dokonywanie wpłat skarbnikowi Rady Rodziców.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
2. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły – dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.
3. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez klasowe lub ogólne zebranie rodziców.
Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców.

140437