Przejdź do treści
slajder1
Slider4
Slider9
Slider12
Slider13
1
2
7
4
8
Przejdź do stopki

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Treść

PODSTAWA PRAWNA

Zasady przyjęcia do klas pierwszej Szkoły Podstawowej w  Rudnej Małej, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.),
 • zarządzenie Burmistrza Głogowa Małopolskiego Nr 0050.21.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

ZAPISY DO SZKOŁY OBWODOWEJ

 • Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełnicie formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie internetowej szkoły www.sp-rudnamala.pl lub w gabinecie dyrektora i złożycie go w gabinecie dyrektora.
 • Dziecko, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.
 • Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie od 5 marca do 20 marca 2024 r. do godz. 16.00.
 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 • Obwód szkoły podstawowej obejmuje:
 • miejscowość Rudna Mała,
 • miejscowość Lipie,
 • obręb ewidencyjny os. Rogoźnica w Głogowie Małopolskim.

ZAPISY DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

 • Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić formularz WNIOSKU i złożyć go w gabinecie dyrektora, w terminie od 5 marca od godz. 13.00 do 20 marca 2024 r. do godz. 16.00.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji.
 • W przypadku dysponowania przez szkołę podstawową wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, kandydaci wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim.

Nr

Kryterium

Liczba punktów

 1.  

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

 

100 pkt

 1.  

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

 

70 pkt

 1.  

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

50 pkt

 • Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły.
 • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniach dołączanych do WNIOSKU, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.
 • W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH:

 • 25 kwietnia 2024 r. godz. 13:00 – dotyczy dzieci spoza obwodu!
 • Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych rodzice zakwalifikowanego kandydata potwierdzają w szkole wolę uczęszczania dziecka do placówki w terminie od 25 kwietnia od godz. 13.00 do 8 maja 2024 r. do godz. 16:00.
 • W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do szkoły, należy wypełnić ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.
 • Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko spoza obwodu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział
  w rekrutacji na ogólnych zasadach.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 • Zgodnie z harmonogramem Zarządzenia Burmistrza Głogowa Małopolskiego
  Nr 0050.21.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
140434